fbpx

Tietosuojaseloste

Tmi BalanceCoaching tietosuojaseloste

1.) Rekisterinpitäjä Tmi

BalanceCoaching
Y-tunnus: 3097330-5
Osoite: Paatelankuja 28, 91410 Jokirinne
Puhelin: 0405106191
Sähköposti: etunimi.sukunimi@balancecoaching.fi

2.) Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jennika Salmela Puhelin: 0405106191
Sähköposti: jennika.salmela@balancecoaching.fi
Tmi Balancecoaching
Paatelankuja 28, 91410 Jokirinne

3.) Rekisterin nimi
Tmi Balancecoaching asiakasrekisteri

4.) Asiakasrekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Tmi Balancecoaching kerää tietoja asiakasrekisteriin työtilausten ja yhteydenottojen yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

Säilytämme asiakasrekisterissämme seuraavia henkilötietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite)
• Y-tunnus (yritykset)

5.) Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tarvitsemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakaspalveluun, asiakasviestintään, tilausten ja laskutusten hoitamiseen.
Tmi Balancecoaching käsittelee asiakasrekisterinsä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

6.) Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika
Tmi Balancecoaching käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti. Sähköinen rekisteri on tallennettu pilvipalvelimelle tietokantaan, jotta voimme turvata riittävän
tietoturvatason toteutumisen. Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin keinoin suojattuja.

Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Henkilöillä, jotka käsittelevät
Tmi Balancecoaching henkilötietoja, ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen.

Fyysiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa siten, ettei niihin ole pääsyä kuin niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävänsä hoitamiseen. Tarpeettomat paperitulosteet
hävitetään asianmukaisella tavalla.

Tmi Balancecoaching säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kirjanpito- tai muun soveltuvan lainsäädännön
velvoittamana Tmi Balancecoaching voi joutua säilyttämään tietoja pitempään.

Mikäli tapahtuu asiakkaan käsiteltäviä henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, Tmi Balancecoaching ilmoittaa siitä asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä ja
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa saatuaan sen tietoonsa.

7.) Tietojen luovutukset
Tietojen luovutuksesta kysytään asiakkaalta aina erillinen lupa. Tmi Balancecoaching:n toimesta henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden
alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lain niin velvoittaessa.


8.) Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Tmi Balancecoaching:n asiakasrekisteriin sekä pyytää tarpeellisia oikaisuja, täydennyksiä ja
virheellisten tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomien tietojen poistamista. Tietojen tarkistamispyyntö tulee toimittaa kirjallisena Tmi Balancecoaching:n
rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtoa sekä tehdä
valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

9.) Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme myös tietosuoja-asioissa. Näin ollen Tmi Balancecoaching pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa vapaan
harkintamme mukaan. Ajantasaisen tietosuojaselosteen voit tarkastaa sivustoltamme.

Tätä tietosuojaselostetta on muokattu viimeksi 23.12.2019.